top of page

Regulamin

z dnia 18.10.2021


 

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z usług Revol Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy alei Armii Krajowej 53 NIP 899-276-08-75 („Hardy”) przez Klientów Hardy („Klient”).

 2. Za Członka Klubu uznaje się Klienta, która na mocy umowy o korzystanie z usług klubu prowadzonego przez Hardy („Umowa”) uprawniona jest do uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych przez Hadry („Członek Klubu”).  

 3. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Umów zawartych między Hardy a Członkiem Klubu. 

 4. Klub Hardy, w którym są prowadzone zajęcia sportowe znajduje się przy alei Armii Krajowej 53, (50-541 we  Wrocławiu) („Klub”).

 5. Hardy świadczy usługi w zakresie organizacji zajęć sportowych w Klubie, w tym zajęć grupowych oraz treningów personalnych na zasadach określonych w Regulaminie oraz Umowie.

 6. Wszelkie opłaty za usługi i produkty związane z korzystaniem usług Hardy zawarte są w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.hardywyzszaforma.pl/cennik lub w recepcji Klubu („Cennik”). 

 

§ 2. CZŁONKOSTWO

 1. Członkiem Klubu może zostać osoba mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna prawnego Członkiem Klubu może zostać również osoba, która ukończyła 16 rok życia. 

 2. Do nabycia statusu Członka Klubu niezbędne jest zawarcie Umowy. 

 3. Członek Klubu zobowiązany jest przyłożyć Karnet do urządzenia rejestrującego znajdującego się w recepcji Klubu przed każdym rozpoczęciem zajęć w Klubie, celem potwierdzenia swojej obecności. Obsługa Klubu uprawniona jest do żądania okazania dowodu tożsamości w celu prawidłowej weryfikacji członkostwa Członka Klubu.

 4. Członek Klubu może uczestniczyć w zajęciach grupowych organizowanych w Klubie  wyłącznie w terminach określonych w grafiku dostępnym za pośrednictwem strony internetowej www.hardywyzszaforma.pl/grafik Członkowie Klubu nie są uprawnieni do samodzielnego korzystania z narzędzi i sprzętów znajdujących się w Klubie poza godzinami zajęć grupowych lub treningów personalnych.

 5. Członkostwo w Hardy ma charakter osobisty, o czym świadczy opłata administracyjna w kwocie 20.00 zł pobierana jednorazowo przy podpisaniu pierwszej umowy.. Zabronione jest udostępnianie Karnetu osobom trzecim.

 6. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Klubowicza w wyniku okoliczności, za które nie odpowiada Hardy, pobierana jest opłata w kwocie 20,00 zł.  

 

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA KLUBU

 

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do:

 • zapoznania się z postanowieniami Regulaminu oraz jego przestrzegania,

 • stosowania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu, 

 • korzystania z własnego ręcznika podczas ćwiczeń,

 • przebrania się w odpowiedni strój sportowy, przed wejściem na teren sali przeznaczonej do ćwiczeń siłowych lub zajęć grupowych,

 • zostawienia po sobie bezwzględnego porządku oraz czystości, co w szczególności rozumiane jest, jako odkładanie sprzętu na wyznaczone do tego miejsca,

 • przechowywania swoich rzeczy w udostępnianych szafkach tylko na czas pobytu w Klubie, 

 • korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu znajdującego się w Klubie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, 

 • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów znajdujących się w Klubie, w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów oraz obsługę Klubu,  

 • noszenia obuwia kąpielowego na gumowej antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe, 

 • opuszczenia terenu Klubu najpóźniej w godzinach jego zamknięcia, 

 • stosowania się do poleceń i instrukcji osoby prowadzącej zajęcia, a także przestrzegania programu danych zajęć sportowych, pod rygorem wydalenia z zajęć,

 • poinformowania obsługi Klubu o ciąży, schorzeniach cukrzycowych, niskim lub wysokim ciśnieniu, chorobach serca lub innych schorzeniach.  

 • w przypadku okoliczności wskazanych w lit. l) powyżej, Klient zobowiązany jest przedstawić w recepcji Klubu zaświadczenie lekarskie, zezwalające na uczestnictwo w zajęciach sportowych organizowanych w Klubie i zezwalające na wykonywanie ćwiczeń; w przypadku wystąpienia przeciwwskazań lekarskich Klient przystępuje do zajęć sportowych na własne ryzyko.

 

 1. Na terenie Klubu zabrania się: 

 • spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz zażywania jakichkolwiek substancji odurzających,

 • utrudniania lub uniemożliwiania korzystania z Klubu innym Klientom,  

 • korzystania z usług oferowanych przez Hardy osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 

 • zachowania wulgarnego lub obscenicznego, jak również zachowania godzącego w godność innych Klientów lub personelu Klubu, w tym w szczególności dyskryminacji z uwagi na rasę, religię, wiek lub płeć. 

 1. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu. 

 2. Personel Klubu jest uprawniony – jeżeli jest to konieczne w celu utrzymania poprawnego funkcjonowania Klubu oraz porządku i bezpieczeństwa, a także w celu przestrzegania Regulaminu – do wydawania poleceń porządkowych. Klient jest zobowiązany do przestrzegania takich poleceń.

 3. Klient może korzystać z zamykanych szafek udostępnionych przez Hardy wyłącznie podczas swojej obecności w Klubie. Hardy jest uprawniony do otwierania szafek wykorzystywanych poza tym czasem i usunięcia z nich przedmiotów pozostawionych przez Klienta jako przedmiotów pozostawionych z zamiarem wyzbycia się ich własności. Hardy będzie przechowywać usunięte z szafek przedmioty na koszt Klienta do czasu najbliższej wizyty Klienta w Klubie, nie dłużej niż przez okres 14 dni.

 4. Przed przystąpieniem do zajęć sportowych Klient zobowiązany jest do zapisania się na zajęcia sportowe za pośrednictwem udostępnionej mu przez Klub aplikacji lub za pomocą Strefy Klienta. Klient świadomy jest, że ilość miejsc na zajęcia sportowe organizowane w Klubie o danej porze dnia jest ograniczona, a o prawie uczestnictwa w zajęciach decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. W przypadku rezygnacji chęci z uczestnictwa w zajęciach sportowych, Klient zobowiązany jest do odwołania obecności na co najmniej 1 (jedną) godzinę przed rozpoczęciem zajęć. 

 5. Hardy zastrzega sobie prawo weryfikowania obecności na zajęciach. W przypadku trzech nieobecności na zajęciach, wcześniej zarezerwowanych i nieodwołalnych w ciągu 30 dni, Hardy ma prawo do blokady możliwości zapisów na zajęcia przez okres kolejnych 7 dni następujących po zajęciach, na których została odnotowana nieobecność. 

§ 4. KARNETY I OPŁATY 

 1. Hardy oferuje następujące rodzaje członkostw („Karnet”): 

 • Członkostwo Open 1 miesiąc

 • Członkostwo Open 3 miesiące

 • Członkostwo Open 6 miesięcy

 • Członkostwo Open 12 miesięcy

 • Kurs dla początkujących

 

 1. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje członkostw określa Cennik oraz Umowa („Opłata”). 

 2. Podpisując Umowę Członek Klubu zobowiązuje się uiszczać Opłaty za Karnet przez cały okres trwania Umowy na warunkach i w terminie określonych w Umowie. W przypadku płatności Opłaty w miesięcznych ratach, pierwszą ratę tytułem Opłaty należy uiścić najpóźniej przed pierwszym wykorzystaniem Karnetu. 

 3. Opłaty są należne i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe, okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy lub w zależności od rodzaju Karnetu określona ilość wejść. Wszelkie płatności otrzymywane z góry będą traktowane, jako wpłaty na poczet usług świadczonych w kolejnych okresach rozliczeniowych.  

 4. Członek Klubu może uiścić Opłatę w recepcji Klubu lub za pośrednictwem strony internetowej www.hardywyzszaforma.pl 

 5. Opłaty za Karnet można wnosić w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Płatność może być dokonywana zarówno przy użyciu karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), przelewu bankowego, jak również korzystając z opcji Przelewy24. 

 6. W przypadku, gdy Umowa została zawarta na określoną liczbę wejść, opłata za Karnet płatna jest z góry w chwili zawarcia Umowy. 

 7. Opłata nie zawiera w sobie jakiejkolwiek ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

§ 5. ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA 

 1. W przypadku wystąpienia u Członka Klubu przemijającej przeszkody o charakterze zdrowotnym, Członek Klubu ma możliwość zawieszenia członkostwa na okres trwania przedmiotowej przeszkody („Zawieszenie Członkostwa”) na zasadach określonych w Umowie. Zawieszenie Członkostwa na podstawie przemijającej przeszkody o charakterze zdrowotnym następuje od dnia dostarczenia Hardy zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego istnienie takiej przeszkody.

 2. Członek klubu posiadający: Członkostwo Open 3 miesiące, Członkostwo Open 6 miesięcy lub Członkostwo Open 12 miesięcy - uprawniony jest do zawieszenia Członkostwa w okresie obowiązywania Umowy lub Karnetu bez podania przyczyn (np. na okres urlopu wypoczynkowego) na następujących zasadach:

 1. jednokrotnie na nie więcej niż 10 dni - w przypadku Członkostwa Open 3 miesiące,

 2. dwukrotnie na nie więcej niż 24 dni łącznie – w przypadku Członkostwa Open 6 miesięcy,

 3. trzykrotnie na nie więcej niż 36 dni łącznie – w przypadku Członkostwa Open 12 miesięcy.

3. O zamiarze zawieszenia członkostwa w formie wykorzystania dni urlopowych zgodnie z ust. 2 powyżej Członek klubu zobowiązany jest zawiadomić Hardy z wyprzedzeniem co najmniej 1 (jednego) dnia roboczego, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. W przypadku zawieszenia członkostwa, czas obowiązywania Umowy ulega przedłużeniu o okres trwania zawieszenia. W okresie zawieszenia członkostwa Członek Klubu nie może korzystać z  usług świadczonych przez Hardy. W przypadku Karnetów lub członkostw niewymienionych w ust. 2 powyżej, przysługuje prawo zawieszania członkostwa wyłącznie na zasadach określonych w ust. 1 powyżej i w Umowie. Członkostwo ulega zawieszeniu najwcześniej z następnym dniem roboczym po zawiadomieniu Hardy o zamiarze Zawieszenia Członkostwa w sposób określony powyżej. 
 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ HARDY

 1. Hardy nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Klient nie powinien wnosić na teren Klubu żadnych wartościowych przedmiotów. 

 2. Hardy ponosi odpowiedzialność prawną wyłącznie w razie naruszenia podstawowych obowiązków umownych i odpowiedzialność w tym zakresie ograniczona jest do szkód możliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy oraz do szkód typowych w przypadku stosunków tego rodzaju. Ograniczenie odpowiedzialności Hardy nie dotyczy odpowiedzialności prawnej za rażące niedbalstwo oraz odpowiedzialności prawnej na zasadzie winy umyślnej. Za podstawowe obowiązki umowne uznaje się takie obowiązki, które umożliwiają właściwe wykonanie Umowy i których realizacji Klient może zwykle oczekiwać. 

 3. Hardy oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i kontuzje powstałe na terenie Klubu wynikłe z nieprzestrzegania Regulaminu lub niestosowania się do instrukcji i poleceń instruktorów. Odpowiedzialność za szkody na osobie w pozostałym zakresie Hardy oraz instruktorzy ponoszą na zasadach ogólnych. 

 4. Hardy nie dopuszcza się naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu, jeśli całkowite lub częściowe niewykonanie przez Hardy obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu spowodowane zostało zdarzeniem o charakterze siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy termin „siła wyższa” oznacza wszelkie nadzwyczajne zdarzenie dotyczące Hardy, któremu nie można było zapobiec i które pozostaje poza kontrolą Hardy („Siła Wyższa”). Siła Wyższa obejmuje w szczególności przypadki losowe, pożar, huragan lub inne katastrofy spowodowane siłami natury, w tym długotrwałe mrozy lub ulewne deszcze, zarządzenia władzy państwowej lub rządowej, wojnę, zamieszki, powstania, nałożenie embargo, niepokoje społeczne, stany pandemii lub epidemii, akty sabotażu oraz strajki generalne.

 5. Jeśli Hardy nie jest w stanie wykonać swoich obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu z przyczyn wynikających z Siły Wyższej, Hardy poinformuje, o ile będzie to możliwe, Klienta o zaistniałej niemożności wyjaśniając jej przyczynę. Wykonanie postanowień Umowy i Regulaminu zostanie zawieszone na okres trwania przypadku Siły Wyższej, a czas niezbędny na wykonanie wynikających z niej obowiązków zostanie przedłużony o okres trwania Siły Wyższej. 

§ 7. REKLAMACJE

 1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące niezgodnego z Regulaminem świadczenia usług przez Hardy w formie pisemnej na adres Klubu lub w formie elektronicznej na adres: kontakt@hardywyzszaforma.pl lub za pośrednictwem chatu na stronie internetowej.

 2. Hardy rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni i udziela odpowiedzi w formie pisemnej lub formie elektronicznej. 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Hardy ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

 2. Do Regulaminu zastosowanie ma prawo polskie. 

 3. Wszelkie spory jakie mogą powstać w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z obowiązującym prawem. 

 4. Hardy ma prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach Regulaminu Hardy zawiadamia Członka klubu na adres e-mail lub poprzez wywieszenie informacji w recepcji Klubu nie później niż w terminie miesiąca przed wejściem zmian w życie. 

 5. Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego Regulaminu.

 6. Regulamin obowiązuje od dnia 18.10.2021 r.

bottom of page